gemi adamı cüzdanı çıkartmak için gerekli belgeler 2019

thumbnail

Gemiadamı Cüzdanı almak için nereye başvuru yapılmalıdır? 2019

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğüne bağlı liman başkanlıklarına başvuru yapılmaktadır. Gemiadamı Cüzdanları, 5682 sayılı Pasaport Kanunu kapsamında pasaport yerine geçen vesikalardır.

Gemiadamı cüzdanı başvurusu için ilk önce ne yapılması gerekir?

Liman başkanlıklarına başvuru yapmadan önce NVİGM Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü başvuru merkezlerine müracaat edilmesi gerekmektedir. Liman Başkanlıklarına ilk kez gemiadamı cüzdanı almak için başvuranlar ile zayi, yıpranma yada süre bitimi nedeniyle mevcut gemiadamı cüzdanını yenilemek isteyenler, öncelikle İl/İlçe Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerine giderek parmak izi kaydı verecek ve Pasaport Kanunu’nun 22 nci maddesinde yer alan sakınca sorgulamalarını yaptıracaktır. İl/İlçe Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerinden alacakları, sakınca sorgulama sonuçlarının da yer aldığı parmak izi kayıt belgeleriyle Liman Başkanlığına başvuranların Gemiadamı Cüzdanı başvuruları, Liman Başkanlıklarınca değerlendirmeye alınacaktır.

Gemiadamı cüzdanının basımı nerede yapılmaktadır?

Gemiadamı cüzdanı Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan gemiadamı cüzdanı basım merkezinde düzenlenerek posta aracılığı ile sahiplerine ulaştırılmaktadır.

Gemi Adamı Bilgi Sistemi Üzerinden Yapabileceğiniz İşlemler;

1) Online Gemiadamı Başvuru:

Gemi Adamı Elektronk Başvuru Sistemine girişler E-devlet şifresi ile yapılmaktadır.

2) Gemiadamı Sınav Başvurusu:

Buradan Gemiadamı Online Sınav Sistemine gidilmektedir. Bu bölümde de E-devlet şifresi kullanılmaktadır.

3) Gemiadamı Profili:

E-devlet şifresi ile giriş yapılmaktadır. Bu bölümden sahip olduğunuz sertifikaları, cüzdan bilgileri ve gemiadamıcüzdan takibini yapabilirsiniz.

4) Gemiadamı Belge Doğrulama:

Bu bölümden yeterlilik ve cüzdan doğrulaması yapılmaktadır.

5) Hizmet Hesaplama Aracı:

Gemiadamı hizmet hesaplama aracı ile hizmet süresi ve hizmet dışı süreleri hesaplayabilirsiniz.

6) Yetkili Kurumlar ve Eğitim İzinleri

7) Ödeme Sistemi

Gemiadamı online ödeme bilgi sistemi

8) Yönetici Girişi Gemiadamı cüzdanı çıkartmak için yapılması gerekenler
 Gemiadamı Cüzdanlarının Yenilenmesi
 Gemiadamı Cüzdanı ve Gemiadamı Yeterlik Belgesi
 Askerlikten Ayrılanların İşlemleri
 Gemiadamları Sınavlarına Giren Gemiadamları ile İlgili İşlemler
 Gemiadamı Belgelerini Kaybedenler ve Belgelerin Yıpranması

Gemiadamı cüzdanı çıkartmak için yapılması gerekenler

Başvuru
Gemiadamı adayları; daha önce hiçbir liman başkanlığından gemiadamı cüzdanı almadıklarını ve hangi yeterlik derecesinde gemiadamı cüzdanı veya gemiadamı yeterlik belgesi almak istediklerini beyan eden ve aşağıdaki belgeler ekli bir dilekçe ile sicil liman başkanlığına başvururlar.

a) T.C. Kimlik Numarası beyanı,b) Diploma, mezuniyet veya öğrenim belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,c) İkametgâh beyanı,d) Fotoğraf (3 adet),e) Sağlık raporu,f) Askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan, 

Aşçı ve kamarot yeterlikleri için gemiadamı cüzdanı almak isteyenler, yukarıdaki belgelere, ayrıca meslekleri ile ilgili eğitim ya da çalışma belgelerini de eklerler.

Yurt dışından alınan belgelerin fotokopileri ve Türkçe çevirileri noter onaylı olması zorunludur.

Gemiadamı Cüzdanlarının Yenilenmesi

Yitirilme, yıpranma, değiştirme gibi nedenlerle yenilenen gemiadamı cüzdanları, gemiadamının kayıtlı olduğu liman başkanlığınca düzenlenir.

Gemiadamı Cüzdanı ve Gemiadamı Yeterlik Belgesi

Türk Gemiadamları Kütüğüne kayıt edilen, 51 inci maddede belirtilen yeterlik seviyesine göre gemiadamı cüzdanı alacak olan gemiadamına, harcı alındıktan sonra liman başkanlığı tarafından gemiadamı yeterlik belgesini de içerecek şekilde düzenlenen, fotoğraflı ve Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenmiş beş yıl süreli gemiadamı cüzdanı verilir.

Gemiadamı cüzdanı düzenlenmesi zorunlu olmayan yeterliklerdeki gemiadamlarından balıkçı ve tayfa sınıfında olanlar için süresiz, diğerleri için ise beş yıl süreli, kimlik bilgilerini de içeren fotoğraflı Gemiadamları Belgesi adı altında düzenlenen gemiadamı yeterlik belgesi verilir.

Kaptan, güverte, makine ve telsiz zabiti sınıfı yeterlikler, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğünce gerekli doğrulamalar yapıldıktan sonra, idarece teknik ve idari altyapısı uygun görülen liman başkanlıklarında düzenlenir.

Gemiadamı sınavlarına giren ve sınavı başararak yeterlik derecesini yükselten gemiadamı, yeni gemiadamı yeterlik belgesi kendisine verilinceye kadar, eski gemiadamı yeterlik belgesi ile çalışabilir. Gemiadamı Yeterlik Belgesi gemiadamı cüzdanına kayıtlı olan gemiadamlarının, eski yeterliklerinin yeraldığı cüzdan sayfası iptal kaşesi ile iptal edildikten sonra gemiadamının hak kazandığı yeni yeterlik belgesi gemiadamı cüzdanının yeni bir sayfasına işlenir.

Askerlikten Ayrılanların İşlemleri

Askerlik görevini Deniz Kuvvetleri Komutanlığına veya Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı gemilerde yapan erler, terhis oldukları gemi komutanlarınca verilen “er hizmet belgeleri” ile sicil limanına başvurmaları durumunda, bu Yönetmelik hükümleri uyarınca kütükleme işlemleri yapılır.

Deniz Kuvvetlerinden veya Sahil Güvenlik Komutanlığından emekli olan ya da ayrılan ve bu Yönetmelik hükümlerine göre gemiadamı cüzdanı ile gemiadamı yeterlik belgesi alacak subay ve astsubaylar, bir dilekçe ekinde bu Yönetmeliğin 74 üncü maddesindeki belgelerin yanı sıra,
a) Servis belgesi,b) Deniz Harp Okulu ya da deniz astsubay sınıf okulu ya da astsubay meslek yüksekokulu diploması,c) Bonservis ve kurs belgeleri,d) Yönetmelik hükümlerine göre alabilecekleri gemiadamı yeterlik derecesi için öngörülen eğitim-öğretim konularında eksiklikleri bulunanlar, İdarece yetkilendirilmiş eğitim kurum/kuruluşlarından alacakları kurs başarı belgeleri,

ile sicil limanına başvurmaları durumunda, bu Yönetmelik hükümleri uyarınca kütükleme işlemleri yapılır.

Gemiadamları Sınavlarına Giren Gemiadamları ile İlgili İşlemler

34 üncü maddeye göre başvuru işlemlerini yaparak gemiadamları sınavlarına girip başaran gemiadamlarının, GASM tarafından düzenlenen “gemiadamları sınavları başarı belgesi” ilgili liman başkanlığına gönderilir. Bu belge, liman başkanlığı tarafından gemiadamı yeterlik belgesi düzenlenmek, sicil kayıtları yapılmak üzere Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğüne gönderilir. Bu Genel Müdürlük tarafından düzenlenen gemiadamı yeterlik belgesi, ilgili liman başkanlığına gönderilir ve gemiadamına teslim edilir. Gemiadamının durumundaki değişme Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğünde gemiadamı yeterlik belgesi sicil kayıtlarına işlenir. Belgeler liman başkanlıklarındaki gemiadamı sicil dosyalarına konularak liman başkanlıklarınca gemiadamları liman kütük defterine işlenir.

Gemiadamı Olmaktan Vazgeçenler, Ölenler ve Belgelerini Kaybedenler

Türk Denizci Kütüğüne kayıtlı olan gemiadamlarından;a) Gemiadamı olmaktan vazgeçenler; bu isteklerini herhangi bir liman başkanlığına bir dilekçe ile bildirirler. Liman başkanlığı ilgilinin gemiadamı olmaktan vazgeçtiğini gemiadamları bölge kütük defterine kayıt eder ve varsa gemiadamı cüzdanını gemiadamı sicil dosyasına koyar.b) Ölen gemiadamlarının gemiadamı cüzdanı ve/veya gemiadamı yeterlik belgeleri; gemi kaptanı, donatanı ya da ailesi tarafından en yakın liman başkanlığına teslim edilir. Liman başkanlığı gemiadamının öldüğünü gemiadamları liman kütük defterine kayıt eder ve varsa gemiadamı cüzdanını gemiadamı liman sicil dosyasına koyar.c) Gemiadamı cüzdanı veya gemiadamı yeterlik belgesini kaybeden gemiadamı, T.C. kimlik numarasını içeren bir dilekçe ile birlikte kayıtlı olduğu sicil limanına başvurur. Liman başkanlığı, gemiadamının Cumhuriyet Savcılığı soruşturmasını ve süresi dolmuşsa sağlık yoklamasını yaptırır. Gemiadamı cüzdanı veya gemiadamı yeterlik belgesi düzenlenmesi ve ilgiliye teslimi bu Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre yapılır.ç) Gemiadamı cüzdanı veya gemiadamı yeterlik belgesinin kullanılamayacak ölçüde eskimesi ya da yıpranması durumunda Cumhuriyet Savcılığı soruşturmaları dışında (c) bendinde belirtilen tüm işlemler aynen yapılarak gemiadamının gemiadamı cüzdanı ve gemiadamı yeterlik belgesi yenilenir.d) Bu Yönetmeliğin üçüncü kısım birinci bölümünde belirtilen belgelerini kaybeden gemiadamları, kayıtlı oldukları sicil liman başkanlığına başvurarak kaybettikleri belgelerini yenilerler.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Back To Top